Двоструко спрегнута листа – задаци

Саставити на језику С пакете функција за обраду двоструко повезаних листа целих бројева који садржи функције за:
– стварање празне листе,
– померање на први и на последњи елемент листе,
– померање на следећи и на претходни елемент у односу на текући елемент листе,
– померање на следеће и на претходно појављивање датог броја у листи у односу на текући елемент,
– испитивање да ли постоји текући елемент у листи,
– дохватање и промену вредности текућег елемента у листи,
– додавање новог елемента испред првог и иза последњег елемента листе,
– додавање новог елемента испред и иза текућег елемента у листи,
– избацивање текућег елемента из листе уз померање на следећи или на претходни елемент,
– брисање свих елемената листе,
– исписивање садржаја листе од почетка ка крају или од краја ка почетку, и
– читање листе ређајући елементе од почетка ка крају или од краја ка почетку.
Саставити на језику C главни програм за приказивање неких могућности претходног пакета.

Наставите са читањем

Стекови и редови – задаци

1. Саставити пакет функција за рад са стеком неограниченог капацитета:
– стварање празног стека
– додавање једног податка и узимање једног податка
– испитивање да ли је стек празан
– исписивање садржаја стека на главном излазу
– пражњење стека
– уништавање стека
Написати програм за испитивање претходних функција. Наставите са читањем

Једноструко спрегнуте листе – задаци

1. Написати програм на програмском језику C за унос целих бројева у једноструко спрегнуту листу. У програму дефинисати ф-је за следеће радње над низовима:
– Унос на почетак листе
– Унос на крај листе
– Уређивање листе
– Уметање елемената у уређену листу
– Исписивање листе
– Изостављање елемената из листе
– Одређивање дужине листе
– Брисање свих елемената из листе
У main() функцији предвиди мени уз помоћ кога ће се вршити избор неке од горе описаних функција. Излазак из програма је условљен избором 0 у менију.
Програм треба да буде модуларног типа чији су модули: lista.h i lista.c Наставите са читањем

структуре – решени задаци

1. Комплексни број представља се у облику структуре која садржи реални и имагинарни део комплексног броја. Пројектовати програмски модул за рад са комплексним бројевима који садржи следеће функције:
– састављање комплексног броја од реалног и имагинарног дела
– израчунавање збира, разлике, производа и количника два комплексна броја
– читање комплексног броја преко главног улаза рачунара
– писање комплексног броја на главни излаз рачунара
Написати главни програм за приказивање могућности горњег модула. Наставите са читањем