Низови – задаци

Да се подсетимо:

Низ је структура података истог типа који имају заједничко име а појединачним елементима се приступа на основу редног броја. За дефинисање низа и за приступ елементима низа користе се []. Редни бројеви (индекси) крећу се од 0 до n-1. Елементима низа може се приступати и помоћу показивача:

#include<stdio.h>
main()
{
 int a[20],*p,zbir,n,i;

printf("unesi n");scanf("%d",&n);
 for (p = a; p < a + n; p++)scanf("%d", p);
 zbir=0;
 for(p=a;p<a+n;p++)zbir=zbir+(*p);
 printf("zbir=%d",zbir);

}

За рад са низовима могу се дефинисати функције за унос елемената низа, за приказивање елемената низа, за нека израчунавања над елементима низа. За пренос елемената низа у функцију и у програм низ се дефинише преко показивача, јер функција не формира локалну копију низа (као што је случај са појединачним подацима) већ се директно ради са елементима низа. Због тога се при дефинисању функције за низ користи само име низа, а не наводи се његова димензија, тако да заглавље функције за унос елемената целобројног низа има следећи изглед:

void unesi(int a[], int n)

1. Написати програм који израчунава средњу вредност оних елемената низа целих бројева који су дељиви са 3.

#include<stdio.h>
main() 
{
 int a[20],i,k,n;
 float s,as;
 printf("unesi n"); scanf("%d",&n);
 printf("unesi elemente niza");
 for(i=0;i<n;i++)scanf("%d",&a[i]);
 s=0;k=0; 
for(i=0;i<n;i++)if(a[i]%3==0){s=s+a[i];k++;}
 if(k!=0)
{
as=s/k;
 printf("srednja vrednost elemenata deljivih sa 3 je %8.2f",as);
}
 else printf("nema elemenata deljivih sa 3");
 }

2. Написати програм који обрће редослед елемената низа, односно мења места првог и последњег, другог и претпоследњег…

#include<stdio.h>
main()
 {
 float a[20],b;
 int n,i,j; 
printf("unesi n"); scanf("%d",&n);
 printf("unesi elemente niza");
 for(i=0;i<n;i++)scanf("%f",&a[i]); 
for(i=0,j=n-1;i<j;i++,j--){b=a[i];a[i]=a[j];a[j]=b;} 
printf("novodobijeni niz:\n"); 
for(i=0;i<n;i++)printf("%8.2f\t",a[i]);
 }

3. Написати програм који саставља нови низ који се састоји од елеманата унетог низа при чему су изостављени елементи једнаки задатој вредности k.

#include<stdio.h>
main() 
{
 int i,j,k,n,a[20];
 printf("unesi n"); scanf("%d",&n);
 printf("unesi elemente niza"); 
for(i=0;i<n;i++)scanf("%d",&a[i]); 
printf("unesi broj koji treba izbaciti iz niza");scanf("%d",&k); 
for(i=0,j=0;i<n;i++)if(a[i]!=k)a[j++]=a[i];
 n=j;
 printf("novodobijeni niz:\n"); 
for(i=0;i<n;i++)printf("%d\t",a[i]); 
}

 

4. Написати програм који у уређени низ бројева умеће нови елеменат, али тако да низ остане уређен. Задатак решити тако да се уносе елементи низа, након тога сортирати низ, и тек онда у сортирани низ уметнути нови елеменат.

#include<stdio.h>
main() 
{
 int i,n,b,a[20],j,pom;
 printf("unesi n"); scanf("%d",&n);
 printf("unesi elemente niza");
 for(i=0;i<n;i++)scanf("%d",&a[i]);
 /* sortiranje niza */ 
for(i=0;i<n-1;i++) 
for(j=i+1;j<n;j++) 
if(a[i]>a[j]) { pom=a[i]; a[i]=a[j]; a[j]=pom; }
 printf("unesi broj koji treba dodati u niz");scanf("%d",&b);
 /* umetanje elementa u niz */ 
for(i=n-1;i>=0&&a[i]>b;i--)a[i+1]=a[i];
 a[i+1]=b;
 n++;
 printf("novodobijeni niz:\n");
 for(i=0;i<n;i++)printf("%d\t",a[i]);
 }

5. Написати програм који разврстава низ бројева у два низа: у једном ће се наћи позитивни елементи низа, а другом негативни

#include<stdio.h>
main() 
{ 
int a[20],b[20],c[20],na,nb,nc,i; 
printf("unesi n"); scanf("%d",&na); 
printf("unesi elemente niza"); 
for(i=0;i<na;i++)scanf("%d",&a[i]); 
nb=0;nc=0; 
for(i=0;i<na;i++)
 if(a[i]<0)b[nb++]=a[i];
 else c[nc++]=a[i]; 
printf("niz negativnih brojeva:"); 
for(i=0;i<nb;i++)printf("%d\t",b[i]);
 printf("\n");
 printf("niz pozitivnih brojeva:");
 for(i=0;i<nc;i++)printf("%d\t",c[i]); 
}

6. Написати програм који спаја два сортирана низа при чему новодобијени низ такође треба да буде сортиран. Задатак решити тако да се уносе елементи оба низа, након тога сортирати низове, и тек онда спојити два сортирана низа како би се добио нови, сортирани низ.

#include<stdio.h>
main()
 { 
int a[20],b[20],c[40],na,nb,nc,ia,ib,ic,j,pom;
printf("unesi n za niz a"); scanf("%d",&na);
 printf("unesi elemente niza a"); 
for(ia=0;ia<na;ia++)scanf("%d",&a[ia]);
 /* sortiranje niza a */ 
for(ia=0;ia<na-1;ia++)
 for(j=ia+1;j<na;j++)
 if(a[ia]>a[j]) { pom=a[ia]; a[ia]=a[j]; a[j]=pom; }
 printf("sortirani niz:");
for(ia=0;ia<na;ia++)printf("%d\t",a[ia]);
 printf("\n");
 printf("unesi n za niz b"); scanf("%d",&nb);
 printf("unesi elemente niza b"); 
for(ib=0;ib<nb;ib++)scanf("%d",&b[ib]);
 /* sortiranje niza b */
 for(ib=0;ib<nb-1;ib++)
 for(j=ib+1;j<nb;j++)
 if(b[ib]>b[j]) { pom=b[ib]; b[ib]=b[j]; b[j]=pom; }
 printf("sortirani niz:");
for(ib=0;ib<nb;ib++)printf("%d\t",b[ib]); 
printf("\n");
 for(ia=0,ib=0,ic=0;ia<na&&ib<nb;ic++)
 if(a[ia]<b[ib])c[ic]=a[ia++];
 else c[ic]=b[ib++]; 
while(ia<na)c[ic++]=a[ia++]; 
while(ib<nb)c[ic++]=b[ib++];
 nc=ic; 
printf("novodobijeni niz:");
 for(ic=0;ic<nc;ic++)printf("%d\t",c[ic]);
 }
Advertisements

функције – задаци

О функцијама у програмском језику C можете прочитати у тексту Потпрограми. Овде ћемо урадити неколико задатака, да видите како то изгледа:

1. Дефинисати функцију која израчунава збир два цела броја. У главном програму, применом дате функције израчунати
а) збир првих n бројева

 #include<stdio.h>
 int zbir (int a, int b) /* definicija funkcije zbir */
 {
   int s; /* definisanje lokalne promenljive */
   s=a+b;
   return s; /* povratak u glavni program */
 }
 main()
 {
   int i,n,s;
   printf("unesi broj n");
   scanf("%d",&n);
   s=0;
   for(i=1;i<=n;i++)s=zbir(s,i); /* poziv funkcije */
   printf("zbir prvih n brojeva: %d",s);
 }

функција у овом програму може се написати и једноставније:

 #include<stdio.h>
 int zbir (int a, int b)
 {
   return a+b;
 }
 main()
 {
   int i,n,s;
   printf("unesi broj n");
   scanf("%d",&n);
   s=0;
   for(i=1;i<=n;i++)s=zbir(s,i);
   printf("zbir prvih n brojeva: %d",s);
 }

б) збир унетих n бројева

 #include<stdio.h>
 int zbir (int a, int b)
 {
   int s;
   s=a+b;
   return s;
 }
 main()
 {
   int i,n,s,a;
   printf("unesi broj n");
   scanf("%d",&n);
   s=0;
   for(i=1;i<=n;i++) 
   {
      printf("unesi broj");
      scanf("%d",&a);
      s=zbir(s,a);
   }
   printf("zbir prvih n brojeva: %d",s);
 }

2. Дефинисати функцију која израчунава растојање између две тачке задате координатама x и y. У главном програму унети координате три течке и израчунати површину троугла.

#include<stdio.h>
#include<math.h>
 double duzina(double x1, double y1, double x2, double y2) 
{
   double r;
   r=sqrt((x1-x2)*(x1-x2)+(y1-y2)*(y1-y2));
   return r;
 }
 main()
 {
   double x1,x2,x3,y1,y2,y3,a,b,c,s,P; 
   printf("unesi koordinate tri tacke"); 
   scanf("%lf%lf%lf%lf%lf%lf",&x1,&y1,&x2,&y2,&x3,&y3);
   a=duzina(x1,y1,x2,y2);
   b=duzina(x2,y2,x3,y3);
   c=duzina(x3,y3,x1,y1);
   if((a+b>c)&&(b+c>a)&&(c+a>b))
   {
      s=(a+b+c)/2;
      P=sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c));
      printf("P=%8.2f",P);
   }
   else printf("pogresni podaci");
 }

3. Написати функцију која одређује максимум два цела броја. У главном програму одредити максимум 3 цела броја.

 #include<stdio.h>
 int max(int a, int b)
 {
   if (a>b)return a;
   else return b;
 }
 main()
 {
   int x,z,y,m;
   printf("unesi tri cela broja");
   scanf("%d%d%d",&x,&y,&z);
   m=max(x,y);
   m=max(z,m);
   printf("najveci od tri uneta broja je: %d",m);
 }

4. Написати функцију која израчунава обим круга полупречника r. У главном програму израчунати суму обима n унетих кругова.

 #define PI 3.14159
 #include<stdio.h>
 float obim(float r)
 {
   return 2*r*PI;
 }
 main()
 {
   float r,s;
   int i,n;
   printf("unesi n");
   scanf("%d",&n);
   s=0;
   for(i=1;i<=n;i++)
   {
      printf("unesi poluprecnik kruga");
      scanf("%f",&r);
      s=s+obim(r);
   }
   printf("zbir obima unetih krugova je: %8.2f",s);
 }

5. Написати функцију која израчунава реципрочну вредност броја (1/x). У главном програму израчунати

%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%83%d0%bb%d0%b01

#include<stdio.h>
 float rec(float x)
 {
   return 1/x;
 }
 main()
 {
   float x,s;
   int i,n;
   printf("unesi n");
   scanf("%d",&n);
   printf("unesi x");
   scanf("%f",&x);
   s=1;
   for(i=1;i<=n;i++)s=s+rec(i*x);
   printf("s=%8.2f",s);
 }

6. Написати функцију која израчунава n-ти степен броја x. У главном програму израчунати

%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%83%d0%bb%d0%b02

#include<stdio.h>
 float stepen(float x, int n)
 {
   int i;float p;p=1;
   for(i=1;i<=n;i++)p=p*x;
   return p;
 }
 main()
 {
   float x,s;
   int i,n;
   printf("unesi n");
   scanf("%d",&n);
   printf("unesi x");
   scanf("%f",&x);
   s=1;
   for(i=1;i<=n;i++)s=s+i/stepen(x,i);
   printf("s=%8.2f",s);
 }

7. Написати функцију која израчунава tgx. У главном програму израчунати%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%83%d0%bb%d0%b03

#include<stdio.h>
 #include<math.h>
 double tg(double x)
 {
   return sin(x)/cos(x);
 }
 main()
 {
   double x,y;
   printf("unesi x");
   scanf("%lf",&x);
   y=2*tg(2*(x/3)+7)-sin(sqrt(x*x+1));
   printf("y=%8.2f",y);
 }

 

пример исправљања грешака у програму

Кроз један пример видећемо како могу да се исправљају грешке које се јављају у програмирању.

Задатак: Написати програм који уређује елементе k-те врсте од најмањег до највећег, и приказује новодобијену матрицу.

Наставите са читањем

Матрице – задаци

 1. Написати програм који штампа табелу множења 1-10
/* tablica mnozenja 1-10 */
 #include<stdio.h>
 main()
 {
   int i,j,a[10][10];
   printf("tablica mnozenja 1-10\n");
   for(i=0;i<10;i++)
   {
      for(j=0;j<10;j++)
      {
        a[i][j]=(i+1)*(j+1);
        printf("%d\t",a[i][j]);
      }
      printf("\n");
   }
 }

Наставите са читањем