Пријатељске функције класа

Пријатељске функције неке класе су функције које нису чланови те класе, али имају право приступања приватним члановима те класе. Пријатељске функције могу да буду обичне (глобалне) функције или методе других класа.

Да би функција постала пријатељска функција неке класе, потребно је у дефиницији те класе да се наведе њен прототип или дефиниција с модификатором friend на почетку: Наставите са читањем

показивач this – решени задаци

1. Написати на језику C++ класу углова задатих у радијанима. Предвидети:

 • стварање угла на основу задатог броја радијана (подразумевано 0)

 • стварање угла на основу задатог броја степени, минута и секунди

 • дохватање величине угла у радијанима

 • дохватање делова угла (целобројне степене, минуте и секунде) и то одвојено и одједном

 • додавање вредности другог угла текућем углу

 • множење угла реалним бројем

 • читање угла са главног улаза и писање на главном излазу у радијанима и у степенима

Написати на језику C++ програм који прочита два угла, израчуна њихову средњу вредност и испише добијени резултат. Наставите са читањем

показивач this

Методе класа, осим својих параметара, који се виде у декларацији (дефиницији) функције, имају још један скривени параметар. Тај параметар је адреса објекта за који је метода позвана, тј. адреса првог операнда оператора . или вредност првог операнда оператора ->. Тај објекат се назива текући објекат, јер је то објекат који метода обрађује. Наставите са читањем

Конструктори и деструктори – урађен пример

Написати на језику C++ класу низова целих бројева. Предвидети:

 • стварање низа задате дужине (подразумевано 10) с елементима једнаким нули

 • стварање низа од копије другог низа

 • уништавање низа

 • дохватање дужине низа

 • приступ датом елементу низа

 • израчунавање збира и средње вредности елемената низа

 • налажење вредности најмањег и највећег елемента низа

 • уређивање низа по неопадајућим вредностима елемената низа

Написати на језику C++ програм за приказивање могућности горње класе. Програм треба да обрађује произвољан број низова Наставите са читањем

Конструктори и деструктори

Да би класа исправно могла да се користи, односно да би могли да се исправно креирају објекти класе мора да постоји посебна метода, односно функција чланица која се назива конструктор. Наставите са читањем