Квадратна матрица

Квадратна матрица има исти број редова и колона, што значи да обе димензије имају исту вредност, па се дефинише само једна променљива n која представља и број редова и број колона. Али, за унос елемената матрице и даље су неопходне ДВА (угњеждена) циклуса и ДВА различита бројача за редове, односно колоне (иако су границе у којима се крећу вредности ових бројача исте!). Код квадратне матрице дефинишу се главна дијагонала која иде од горњег левог угла до доњег десног угла, а дефинише се тако што оба бројача имају исту вредност (i==j). Постоји и споредна дијагонала, која иде од доњег левог угла до горњег десног угла и дефинише се тако што је збир оба бројача једнак димензији матрице (i+j==n-1). Поред тога, постоје и троуглови изнад главне, односно изнад споредне дијагонале, као и троуглови испод главне, односно испод споредне дијагонале. Наставите са читањем

Advertisements

Матрице и функције – задаци

Урадићу неколико задатака са матрицама и функцијама. У неким задацима ће бити наведен већи број функција, јер је циљ да укажем на неке специфичности у писању функција са матрицама, у решавању проблема са матрицама и да вам објасним на шта треба обратити пажњу! Наставите са читањем

i++

Навикли смо да у циклусима користимо оператор инкрементирања (i++), понекад и декрементирања (i–) и то искључиво у овом облику. Вероватно зато и сматрамо да је то једини начин за употребу овог оператора. Али… Наставите са читањем

Матрице и функције

Слично као и низови, и матрице могу бити параметри функција, елементи матрице могу се мењати кроз бочни ефекат функције, али матрица не може бити вредност функције.

При дефинисању функције у заглављу се наводи име матрице и њена друга димензија. Ова вредност мора бити иста као и друга димензија матрице дефинисане у главном програму!

int najveci(int a[][10], int m, int n) {….}

Разлог за навођење броја елемената по врстама, односно броја колона, је начин на који се смештају елементи матрице у меморији. Елементи се смештају по врстама (на почетку прва врста, иза ње друга итд) и матрица се у маморији своди на једнодимензионалан низ. За функцију није важно колико укупно има елемената тај низ (као што та информација није важна ни кад је параметар функције једнодимензиони низ!), али је важно где се завршава једна врста и почиње следећа. То говори друга димензија матрице и зато се обавезно наводи у функцији. (То је наравно максималан број елемената у врстама јер се односи на физичке димензије матрице, а у тај простор може да се смести и матрица са мањим бројем врста и колона.) Поред матрице, као параметри функције се наводе и стваран број врста и колона (m, n)!

При позивању функције као параметар наводи се само име матрице.

max=najveci(x,m,n);

Када функција има више резултата, за чување њихових вредности користимо показивачке променљиве.

На пример, ако функција треба да одреди позицију најмањег елемента у матрици, редни број врсте и колоне максималног елемента дефинишу се као показивачки параметри, односно у функцију се преносе помоћу адресе!

void pozicija(int a[][10], int m, int n, int *r, int *k)

Две функције које ћемо често користити, као и код низова, су функције за унос и испис елемената матрице, а по потреби могу се дефинисати функције које одређу највећи елеменат, збир парних или непарних бројева:

void unesi(int a[][20],int m,int n)
{
int i,j;
for(i=0; i<m; i++)
{
printf("%2d. vrsta? ", i+1);
for(j=0; j<n; j++)scanf("%d", &a[i][j]);
}
}
void pisi(int a[][20],int m,int n)
{
int i,j;
for(i=0; i<m; i++)
{
for(j=0; j<n; j++)printf("%5d", a[i][j]);
printf("\n");
}
}

Навешћу и неколико функција, које ћемо користити у задацима:

int najveci(int a[][20], int m, int n)
{
int i,j,max=a[0][0];
for(i=0; i<m; i++)
for(j=0; j<n; j++)
if (a[i][j]>max) max=a[i][j];
return max;
}
void poz(int a[][20], int m, int n,int *r,int *k) /* funkcija odredjuje poziciju najmanjeg elementa u matrici */
{
int i,j,min=a[0][0],pr=0,pk=0;
for(i=0; i<m; i++)
for(j=0; j<n; j++)
if (a[i][j]<min){ min=a[i][j]; pr=i; pk=j;}
*r=pr;
*k=pk;
}
int zbirp(int a[][20],int m, int n) /* funkcija racuna zbir parnih brojeva */
{
int i,j,z=0;
for(i=0;i<m;i++)
for(j=0.j<n;j++)
if(a[i][j]%2==0)z=z+a[i][j];
return z;
}

Матрице – решени задаци

Након што смо се упознали са матрицама, урадићемо неколико примера који илуструју рад са њима.

  1. Написати програм који одређује збир квадрата свих елемената матрице

Наставите са читањем