Обрада видеа

Видео
Видео компресија
Технике видео компресије
Фрејмови
Приказивање видеа
Bitrate (брзина протока)
Врсте видео фајлова
Формати видео записа
      Стандардни формати видео записа
      Остали формати видео записа
      Формати контејнера
      Комплетни формати
      Затворени формати
      Као посебну групу видео записа можемо издвојити DVD Video

Avidemux – инсталација и кратак увод
Avidemux – радно окружење
Avidemux – почетак рада

Упознавање са програмом ffDiaporama
ffdiaporama – упознавање са радним окружењем
Креирање слајдова од фотографија
Креирање видео фајла од видео записа